Nou Barris Centre Comerç

Nou Barris Centre Comerç

El Departament de Cultura ha convocat aquesta setmana 16 línies d'ajuts al sector

23 de març de 2021

El Departament de Cultura ha convocat aquesta setmana 16 línies d’ajuts al sector cultural, en l’àmbit del llibre i foment del sector editorial, arts visuals, arts escèniques, audiovisuals, patrimoni, internacionalització i ajuts de confinançament en l’ambit dels videojocs, editorials, distribució i explotació d'espectacles, distribució de llargmetratges cinematogràfics i cicles musicals, amb l’objectiu de fomentar el creixement de les empreses culturals i la seva consolidació, i donar resposta a les entitats i ens locals per tirar endavant projectes culturals al territori.

Tot i que aquestes ajudes no formen part de les línies COVID específiques, són de vital importància per pal·liar l’impacte de la pandèmia en el sector.

Sector editorial i llibres 

En l’àmbit del sector editorial, s’han obert dues línies per a la modernització de les llibreries i per a l’edició de llibres d’especial interès cultural o de temàtiques i gèneres poc difosos en llengua catalana o occitana, que es tramita a través de l’ICEC (30 de març), i una tercera línia per fomentar el contacte entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors literaris (fins el 29 d’octubre), que es tramitarà a través de l’OSIC.

La primera d’elles és la línia de subvencions a la modernització de les llibreries. Les llibreries que vulguin acollir-se a aquesta línia d’ajut han d’estar donades d’alta a la base de dades LibriData de la Cambra del Llibre de Catalunya, complir els protocols de la cadena de subministrament de llibres i disposar d’un sistema informatitzat de gestió i control de les vendes i les existències, entre altres requisits. La quantia màxima a rebre no pot superar els 9.000 euros.

La segona línia convocada és la de suport a l’edició de llibres d’especial interès cultural o de temàtiques i gèneres poc difosos en llengua catalana o occitana, que permet a les empreses o entitats editorials catalanes incorporar al seu catàleg publicacions de qualitat que tinguin un especial interès cultural. La subvenció cobreix tant llibres ja editats –en l’any en curs en el moment de sol·licitar la subvenció– com projectes de llibres i/o col·leccions de qualsevol disciplina que siguin de referència o que comptin amb unes vies de comercialització reduïdes. L’ajut que rebran les empreses sol·licitants cobreix les despeses de redacció, de traducció i d’edició dels llibres o col·leccions subvencionables, es determina en funció d’uns criteris de valoració fixes. La quantia de l’ajut no pot superar els 20.000 euros.

La tercera línia oberta té com a objectiu fomentar el contacte entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors literaris i va dirigida als ens locals, fundacions, entitats culturals privades sense ànim de lucre, i llibreries. L'objectiu d'aquestes subvencions és afavorir el contacte entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors literaris d'obres que tinguin versió, ja sigui l'original o traduïda, en llengua catalana o occitana mitjançant la seva presència en les trobades dels clubs de lectura.

Arts escèniques

En l'àmbit de les Arts escèniques, es convoquen dues línies de suport per impulsar projectes empresarials de teatre, dansa i circ, i donar resposta a un sector dinàmic i canviant que avança cap a la hibridació de les seves disciplines.

Per una banda, es convoca una línia de suport a la producció de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional. El muntatge s'ha d'estrenar a Catalunya durant la temporada de l'any de concessió de la subvenció, entre l'1 de setembre de l'any anterior al de concessió de la subvenció i el 31 d'agost del 2021.

La segona línia que es convoca és la que fa referència a obres de millora o per a l'adquisició d'equipament d'empreses d'arts escèniques i de sales privades de teatre de Catalunya i va dirigida a empreses d'arts escèniques i sales privades de teatre de Catalunya, excepte de la ciutat de Barcelona. Es poden demanar fins al 8 d'abril.

Arts Visuals

En l’àmbit de les arts visuals, el Departament de Cultura impulsa la millora de les galeries d’art de Catalunya, a través de la línia de subvencions que permet la compra o la millora de l’equipament tecnològic per a les sales d’exposició catalanes. Aquest ajut es tramita a través de l’Àrea d’Arts visuals de l’ICEC i romandrà oberta fins el 19 d'abril.

Les inversions objecte de subvenció s’han de portar a terme des de l'1 de novembre de l’any anterior al de concessió de la subvenció i fins al 31 d’octubre de l’any de concessió de la subvenció. Es fixa, en relació a aquest requisit, una distinció entre les galeries ubicades a la ciutat de Barcelona i les de la resta del territori català –en el primer cas, cal acreditar una activitat continuada de nou mesos en l’any anterior  a la concessió de la subvenció, així com  la presentació de quatre exposicions diferents en l’any de la concessió, mentre que per a les galeries de fora de la capital el termini es redueix a sis mesos d’activitat i dues exposicions diferents diferents, com a mínim, l'any de concessió de la subvenció, i el mateix nombre l'any anterior.

A més, l’equipament tecnològic ha de tenir un cost mínim de 1.200 euros, i se’n consideraran subvencionables tant les despeses derivades de la seva adquisició o millora com les que resulten de la instal·lació específica de l’equip adquirit o millorat. A més, l’equipament ha de destinar-se obligatòriament a una sala d’exposicions.

A l'abril, el Departament de Cultura, a través de l'ICEC té previst convocar una nova línia d'ajut per a activitats de les galeries d’art de Catalunya d’acord amb dues modalitats, d’una banda per col·laborar en les despeses de programació de la temporada i per l’altra, seguint la línia ja convocada l’any passat, per col·laborar en les despeses a activitats de difusió i de promoció. La dotació total de la línia serà de 400.000 euros i 200.000 euros per a cada una de les modalitats.

Audiovisuals

Amb la finalitat d’impulsar la celebració, promoció i difusió de festivals i mostres audiovisuals a Catalunya, en format presencial o en línia, el Departament de Cultura obre una línia de suport a l’organització de festivals i mostres audiovisuals en tres modalitats diferents:

  • Modalitat A: festivals i mostres amb un pressupost total igual o superior a 100.000 euros
  • Modalitat B: festivals i mostres amb un pressupost total igual o superior a 50.000euros i inferior a 100.000 euros
  • Modalitat C: festivals i mostres amb un pressupost total per sota dels 50.000 euros.

La data límit per a presentar-se a aquest ajut és el 29 de març.

Protecció de monuments o conjunts historics

En l’àmbit del Patrimoni, s’obre una nova línia per impulsar l'elaboració o revisió de plans directors, d'ús i manteniment o especials de protecció de monuments i conjunts històrics amb l’objectiu de promoure la conservació del patrimoni arquitectònic català. Es poden atorgar subvencions, a través de l’OSIC, en tres modalitats:

  • Elaboració de plans directors de béns culturals d'interès nacional protegits amb la categoria de monuments històrics.
  • Elaboració de plans d'ús i manteniment de béns culturals d'interès nacional protegits amb la categoria de monuments històrics.
  • Elaboració dels instruments urbanístics de protecció del patrimoni cultural català, referits a béns culturals d'interès nacional protegits amb la categoria de conjunts històrics i els seus entorns respectius.

Es poden acollir a aquests ajuts, fins al 13 d’abril, els ajuntaments i els consells comarcals de Catalunya, arquebisbats i bisbats catalans i cooperatives agràries de Catalunya.

Cofinançament en l’àmbit dels videojocs, distribució d'espectacles i llargmetratges cinematogràfics, cicles musicals, i plans editorials

El Departament de Cultura, a través de l’ICEC, posa a l’abast de les empreses culturals ajuts en forma d’Aportacions Reintegrables. Es tracta d’uns ajuts econòmics en forma de cofinançament que permeten disposar de liquiditat per endegar projectes culturals, i facilita una doble modalitat de subvenció i préstec, el retorn del qual es realitza en un termini ajustat a les necessitats financeres del projecte i tenint en compte el seu èxit o fracàs. L'objectiu principal d’aquests ajuts és fomentar el creixement de les empreses culturals i la seva consolidació.

En concret, en aquesta convocatòria s'obren les Aportacions Reitegrables a festivals i cicles musicalsprojectes i plans editorialsdistribució i explotació d'espectaclesplans de distribució de llargmetratges cinematogràfics i projectes de l'àmbit dels videojocs.

La primera d’aquestes línies s'adreça a festivals i cicles de música que es duguin a terme a Catalunya amb un pressupost mínim de 500.000 euros, i està oberta fins el 15 d'abril. El festival o cicle ha de tenir lloc entre l'1 de gener del 2021 i el 30 de juny del 2022, tots dos inclosos.

Pel que fa a l'aportació reitegrable a projectes i plans editorials, aquests poden ser íntegres o segmentats i adreçats a la producció tradicional o digital de productes editorials per a la seva comercialització: edició de llibres, partitures i edició cartogràfica. Es poden beneficiar les empreses que tinguin una antiguitat mínima de 2 anys, i una part de la producció de les quals s'hagi editat en llengua catalana o sigui d'autoria catalana. La línia es pot sol·licitar també fins el 15 d'abril.

Els ajuts a la distribució i explotació d'espectacles (fins el 15 d'abril), dona suport a projectes de distribució i explotació d’espectacles arreu de Catalunya, excepte Barcelona, dels àmbits del teatre, la dansa, el circ i la música en viu, tret dels concerts d’orquestres simfòniques; projectes de distribució i explotació de gires de concerts d’orquestres simfòniques arreu de Catalunya; i projectes d'explotació d'espectacles dels àmbits del teatre, la dansa, el circ i la música en viu al municipi de Barcelona i fora de Catalunya.

Pel que fa al sector audiovisual, la línia d’Aportacions Reintegrables --oberta fins el 29 d'abril-- concedeix finançament a empreses distribuïdores catalanes per a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics a l’estat espanyol. S'han d'haver distribuït com a mínim cinc llargmetratges cinematogràfics al territori espanyol els tres anys anteriors als de la concessió de l'ajut o poder demostrar que els professionals directius de l'empresa vinculats al projecte tenen una trajectòria i una experiència contrastades en activitats similars.

Finalment, la línia dedicada a projectes de l'àmbit dels vídeojocs i multimèdia beneficia les empreses que tenen com a objecte el desenvolupament, la producció, l'edició, la distribució, la comercialització o la difusió de videojocs amb una temporalitat definida, que siguin econòmicament identificables i diferenciables dins l’activitat de l’empresa. Les empreses interessades a sol·licitar un ajut en aquesta darrera línia poden fer-ho fins al 29 d'abril.

Internacionalització

Amb l’objectiu de contribuir a la presència de la creació cultural de Catalunya a l'exterior i impulsar l’autoria catalana, el Departament de Cultura, a través de l’ICEC, ha obert tres convocatòries a projectes d’internacionalització d’empreses i entitats del sector de la música (fins el 13 d'abril), a projectes de distribució internacional de produccions d'empreses i entitats de les arts escèniques (fins el 13 d'abril) i a projectes d'internacionalització del sector del llibre (fins el 19 d'abril). Es poden acollir a aquestes ajudes els projectes que comprengui el període que va des del 31 d'octubre de l'any anterior al de concessió de la subvenció fins al 31 d'octubre de 2021. La quantia de l'ajut és com a màxim el 55% del cost total del projecte, fins a un màxim de 20.000 euros.

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

Herrero Iluminación Led
Horta Esportiva
Paparazzi Bar
Oroteam
Clavis Grup
Autoescola Via Julia
Dommia Design Studio
Carregant...
x
X