Nou Barris Centre Comerç

Nou Barris Centre Comerç

El Govern allarga al maig la moratòria en el pagament del lloguer d'habitatges gestionats per la Generalitat

7 de maig de 2020

El Govern ha estès al mes de maig, a través d’una resolució signada pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, la moratòria en el pagament del lloguer per a les persones físiques arrendatàries d’habitatges i per a les persones físiques o jurídiques arrendatàries de locals comercials del parc administrat per la Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori, mitjançant  l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Aquesta mesura, que vol protegir les famílies amb menys recursos davant dels efectes de la pandèmia del coronavirus, ja es va aplicar el passat mes d’abril i, atès que la situació d’excepcionalitat continua, s’ha estès al maig.

Així mateix, també s’aplica aquesta moratòria al lloguer dels habitatges cedits a les entitats de la Xarxa d'Habitatges d'Inclusió i, d’altra banda, al pagament de les quotes d’amortització del preu ajornat per la venda d’habitatges dels processos de remodelació de barris promoguts per l’Institut Català del Sòl (INCASÒL).

A més d’aquesta moratòria en el pagament del lloguer d’habitatges gestionats per la Generalitat, des de l’inici de la pandèmia, el Govern està aplicant diverses mesures relatives a l’habitatge i oferint suport a la ciutadania. En aquest sentit, s’ha habilitat  també un espai virtual al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per atendre les demandes i dubtes més freqüents de la ciutadania en relació amb l’habitatge, arran de la crisi sanitària del coronavirus i les seves conseqüències.

Mesures per a una major liquiditat de les famílies

  • Avançament dels pagaments dels ajuts al lloguer a les persones majors de 65 anys i a les dones víctimes de violència de gènere

Atesa la situació d’excepcionalitat, el Govern va decidir avançar el pagament dels ajuts al lloguer als col·lectius especialment vulnerables, com són la gent gran i les dones que han patit violència masclista. Els beneficiaris dels ajuts són, d’una banda, les persones que van obtenir ajuts l’any 2019 i també les que en van quedar excloses. Es tracta de 10.000 beneficiaris, el que suposa un impacte econòmic anual de 14 milions d’euros.

D’altra banda, la mesura s’estén a les dones que han patit violència masclista que ja van ser beneficiàries dels ajuts en la convocatòria de 2019. Això suposa un total de 216 dones amb un impacte econòmic de 430.000 euros.

Els beneficiaris poden presentar la documentació justificativa de l'esmentat ajut amb posterioritat al seu abonament. 

  • Màxim suport als llogaters que volen sol·licitar un ajornament en el pagament de les quotes de lloguer

Davant les dificultats que tenen moltes famílies per pagar el lloguer, el Govern recomana arribar a un  acord amb el propietari que permeti seguir pagant les quotes del lloguer amb un import que s’ajusti a les possibilitats econòmiques de pagament, d’acord amb la disminució que han patit els ingressos de la unitat familiar com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID19.

No obstant això, si no s’aconsegueix l’acord amb el propietari  la Generalitat ha posat a disposició de la ciutadania, en la web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya,  un formulari per demanar un  ajornament del pagament, que es pot sol·licitar fins al 2 de juliol. En el cas que el propietari no accepti cap acord o no respongui la sol·licitud (té 7 dies de termini), es pot optar als microcrèdits anunciats pel Govern espanyol per facilitar el pagament del lloguer.

Si l’arrendador de l’habitatge és un gran propietari i s’acredita la situació de vulnerabilitat econòmica, està obligat a oferir un ajornament o una reducció del 50% de la quota de lloguer en un termini de 7 dies laborables, des de la petició de l’arrendatari.   

Per a gaudir d’aquest ajornament o reducció de la quota, cal demanar-ho abans del 2 de juliol al propietari. L’acceptació per part del propietari no significa la condonació dels rebuts no pagats durant el període d’excepcionalitat, sinó l’ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renda de lloguer. La renda s'ajornarà mitjançant el fraccionament de quotes durant almenys 3 anys, comptats a partir de quan finalitzi l'estat d'alarma.

  • Sol·licitud de pròrroga de sis mesos en els contractes de lloguer que s’acabin durant l’estat d’alarma

Al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya es pot trobar un model de sol·licitud de pròrroga de contracte de lloguer, per tal que els llogaters als quals s’acabi el contracte durant l’estat d’alarma puguin enviar per correu electrònic al propietari de l’immoble la sol·licitud de pròrroga extraordinària  per un termini de 6 mesos, en què se seguiran aplicant els termes i les condicions pactades al contracte. Un cop s’aixequi l’estat d’alarma, hi haurà dos mesos per regularitzar la situació.

  • Assessorament mitjançant Ofideute per a les famílies que tenen dificultats per pagar les quotes hipotecàries

Les famílies que tenen dificultats per pagar les quotes hipotecàries poden  sol·licitar a l’entitat bancària un  ajornament sense interessos  fins un mes després de la finalització de l’estat d’alarma. Així mateix, el servei d’Ofideute, a través del correu ofideute@gencat.cat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya assessora sobre les gestions que cal fer.

  • Habilitat el tràmit telemàtic per a sol·licitar les cèdules d’habitabilitat de primera ocupació

Atesa la situació d’excepcionalitat provocada per la COVID-19, que impedeix que els procediments administratius es desenvolupin de conformitat amb els tràmits ordinaris previstos en les regulacions corresponents, La Secretaria d‘Agenda Urbana i Territori ha adoptat el procediment previst a l’article 14 del Decret 141/2012, de 30 d’octubre, perquè  les sol·licituds de cèdules de primera ocupació es pugin sol·licitar de forma no presencial.

Aquesta mesura inclou les sol·licituds de cèdules d’habitabilitat de primera ocupació pels habitatges de nova construcció i per als habitatges nous procedents d’una intervenció de rehabilitació o gran rehabilitació d’edificis existents.

Les sol·licituds es poden presentar via telemàtica, al portal de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el formulari de petició genèrica.

D’altra banda, el passat 13 de març el conseller Damià Calvet va enviar una carta al president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María Barrientos, sol·licitant-li “l’establiment d’una moratòria en la tramitació dels expedients judicials que impliquin desnonaments i llançaments assenyalats per als pròxims dies” davant la situació d’excepcionalitat derivada de l’emergència sanitària causada per la COVID19. La petició es basava en la impossibilitat que l’Agència de l’Habitatge i els ajuntaments poguessin “articular en condicions de normalitat els mecanismes de resposta adequats a les necessitats de les persones o famílies que es troben en processos judicials de desnonament”. 

EL TSJC va acordar la suspensió d’actuacions judicials programades que no tinguessin el caràcter d’urgents, entre les quals hi ha els procediments judicials d’execució hipotecària, de desnonament per manca de pagament i d’expiració de contracte i de desnonament per no disposar de títol habilitant a l’habitatge i els llançaments que se’n deriven.

Descens de les fiances d’habitatges

D’altra banda, des de l’entrada en vigència de l’estat d’alarma, la segona quinzena de març, i el mes d’abril, el nombre de dipòsits de fiances, que gestiona l’INCASÒL corresponents als nous contractes de lloguer d’habitatges signats a Catalunya ha estat de 5.484.

Tenint en compte que la primera quinzena no hi havia confinament, en total el mes de març es van dipositar les fiances de 9.914 contractes, que representen un 28,36% menys que els celebrats el mateix mes de l’any passat. El descens important es detecta durant el mes d’abril, quan només s’han dipositat les fiances d’un total de 2.978 contractes, el que representa una reducció del 76,40% respecte del mes d’abril de 2019.

Aquesta reducció es deu, per una banda, a l’entrada en vigor el 2 d’abril del Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual l’arrendatari pot sol·licitar la pròrroga de fins a un màxim de 6 mesos del seu contracte d’arrendament amb les mateixes condicions; i al Decret llei 13/2020, de 21 d’abril, que amplia el termini pel dipòsit de les fiances dels contractes d’arrendament de 2 a 4 mesos, fins al 31 de desembre de 2020. D’altra banda, es deu també al confinament decretat, que ha dificultat la signatura de nous contractes de lloguer.

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

Corseteria Montserrat
Càrniques Farrè
Joyeria Yebenes
Nib Finques
Espai Auditiu
Digital Video Print
Bar Cafeteria Los Kukys
Carregant...
x
X