Nou Barris Centre Comerç

Nou Barris Centre Comerç

L’Ajuntament congela els tributs municipals i manté la rebaixa del 75% en la taxa de terrasses durant tot el 2021

20 d'octubre de 2020

La decisió de congelació i rebaixa suposa una disminució d’entre 60 i 70 milions d’euros en la previsió d’ingressos del consistori per al proper exercici, un esforç que el Govern municipal creu que s’ha de fer en un context com l’actual emergència sanitària i econòmica.

S’introdueixen canvis tècnics en l’IAE, IBI i ICIO amb l’objectiu de clarificar els tràmits a l’hora de demanar bonificacions per a la instal·lació de panells d’energia solar i aprofitaments tèrmics.

S’incorpora una taxa d’ocupació de via pública per als patinets d’ús compartit en règim d’explotació econòmica com la que ja existeix per a les bicicletes i motos d’ús compartit.

La Comissió de Govern de l’Ajuntament ha aprovat congelar tots els tributs municipals i mantenir la rebaixa del 75% en la taxa de terrasses des de l’1 de gener de 2021 fins el 31 de desembre de 2021. La proposta de congelació i rebaixa suposa una disminució d’entre 60 i 70 milions d’euros en la previsió d’ingressos del consistori per al proper exercici, un esforç que el Govern municipal creu que s’ha de fer en un context com l’actual emergència sanitària i econòmica.

La proposta del Govern és debatrà i sotmetrà a dictamen a la Comissió d’Economia del 21 d’octubre i posteriorment al plenari de l’Ajuntament per a la seva aprovació provisional. Després s’obrirà un període d’informació pública de 30 dies hàbils i es portarà a aprovació definitiva al plenari de desembre de 2020.

Al desembre de 2019 el consistori va aprovar una actualització dels tributs regulats per les ordenances municipals després que no s’haguessin realitzat grans canvis en la darrera dècada. La previsió d’aquestes modificacions era una increment de la recaptació municipal de 66 milions d’euros respecte 2019.

No obstant això, l’arribada de la pandèmia i de l’estat d’alarma, amb la forta caiguda de l’economia a la ciutat, ha portat a l’ajuntament a prendre decisions per ajudar els autònoms, i les empreses. Així, pel que fa a l’àmbit fiscal, es va aprovar la rebaixa del 75% en la taxa de terrasses, guinguetes de platja i quioscos, i l’exempció del preu públic de recollida de residus sòlids urbans de les activitats econòmiques durant el període de l’estat d’alarma.

En aquest context, i de cara al 2021, l’Ajuntament ha decidit congelar els tipus impositius de tots els impostos i taxes, mantenir la rebaixa del 75% per a la taxa de terrasses i introduir només modificacions puntuals en les ordenances fiscals.

S’introdueixen canvis tècnics en l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), en l’Impost de Béns Immobles (IBI) i en l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) amb l’objectiu de clarificar els tràmits a l’hora de demanar bonificacions per a la instal·lació de panells d’energia solar i aprofitaments tèrmics i es canvia el redactat de l’ordenança d’ocupació de via pública per introduir la taxa als patinets elèctrics compartits tal i com ja existia la taxa a motos i bicicletes compartides.

També s’introdueix la bonificació del 95% de l’IBI dels habitatges de lloguers socials impulsats per entitats sense ànim de lucre que es construeixen en sòl públic per tal d’equiparar-los amb els habitatges de lloguer social.

IBI, IAE i ICIO

Es modifica l’ordenança per explicitar millor qui i com sol·licitar la bonificació. L’objectiu es facilitar l’accés a la bonificació per aprofitament d’energia solar i aprofitaments tèrmics clarificant els règims d’aplicació, així com especificant millor tant els límits econòmics com la documentació a aportar.

En el cas de l’IBI també es modifica el redactat per equiparar la cessió d’ús de sòl públic al lloguer social i permetre així que accedeixin a aquesta bonificació del 95% de l’IBI les promocions d’habitatge de les entitats sense ànim de lucre en sòl públic.

Patinets compartits en règim d’explotació econòmica

Tal i com succeeix actualment amb les motos i bicicletes d’ús compartit en règim d’explotació econòmica, es passa a gravar els patinets d’ús compartit règim d’explotació econòmica amb una taxa de 70 euros/any per patinet.

Altres taxes

S’estableix l’obligació d’autoliquidació per a la retirada, trasllat i permanència al dipòsit municipal d’elements situats a la via pública sense autorització i s’elimina la taxa per a l’enviament de documents digitalitzats. S’actualitzen les tarifes per les ocupacions de via pública per qüestions com mudances, bastides, etc…, la prestació de serveis de temporada a les platges d’acord amb el seu valor cadastral i amb els preus de referència a les subhastes, i determinats informes tècnics, autoritzacions i serveis prestats per la Guàrdia Urbana. A més, a fi de regular l’aparcament dels busos turístics, s’incorpora una tarifa de 2,50€ per cada operació de cotxat i desencotxat.

En el cas de les taxes de serveis culturals, s’incorporen i els centres patrimonials a les entrades a museus i a les promocions, i s’actualitza el ventall d’oferta dels equipaments, com la sala d’actes del Museu Etnològic i de Cultures del Món o determinats espais del Palau de la Virreina.

Preu dels serveis de Cementiris

Quant als serveis de Cementiris es preveu la rebaixa o exempció del pagament en diferents serveis. Es bonifica el 95% del preu de concessió de sepultures del Grup IV i es rebaixa el preu de les sepultures del grup III i del grup II. Es redueix el preu de designa de persona beneficiària i eliminació de preu del traspàs, es rebaixa un 30% de les sepultures mausoleu del grup i s’elimina la taxa per arranjaments de les sepultures.

Ajuntament de Barcelona

Els nostres socis

Clavis Grup
Herrero Iluminación Led
Pika Pika
Restaurant Bona Tapa 2
Horta Esportiva
Joyeria Yebenes
Doyle S.L
Carregant...
x
X