Nou Barris Centre Comerç

Nou Barris Centre Comerç

Protocol per a la gestió dels usos i serveis associats a les platges per la COVID-19

2 de juny de 2020

El Comitè de Direcció del PROCICAT ha aprovat avui un protocol de mesures elaborat pel Departament de Territori i Sostenibilitat en el marc del Pla Estratègic de Transició del Confinament per gestionar els usos i serveis associats a les platges com a conseqüència de la COVID-19.

El protocol inclou  els criteris de gestió i recomanacions per al control de la qualitat de les aigües de bany, les recomanacions sanitàries als espais de bany i serveis associats, les mesures addicionals i extraordinàries en matèria d’ordenació i gestió del litoral, i finalment un seguit de criteris i recomanacions de gestió dels espais de bany en aigües interiors (no declarades zones de bany).

Instruccions i recomanacions per als banyistes i pels Ajuntaments

A partir de la fase 2 de desconfinament es permet el bany a les platges.

 Recomanacions a les persones usuàries:

 • Un ús adequat de les platges requereix de la màxima CO-RESPONSABILITAT de les persones usuàries que hauran de seguir de forma rigorosa les mesures de seguretat establertes, en especial les distàncies de seguretat.
 • No poden anar a la platja ni fer ús de les instal·lacions les persones que presentin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari degut a un diagnòstic per COVID-19, o que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.
 • En cas de patir algun símptoma compatible amb la COVID19 (febre tos, sensació de falta d’aire, malestar general, o be en alguns casos mal de cap, pèrdua del gust, fatiga mal de coll, dolor muscular, vòmits o diarrea) cal trucar al telèfons 061 CatSalut Respon, al 012 de Consultes generals o al 112 en cas d’emergència.
 • Abans d’anar a la platja cal informar-se de si la zona escollida té establert algun règim de limitacions d’accés, aforament o permanència en la platja, o limitacions en l’accés als aparcaments.
 • Prioritzeu l’accés a platges vigilades però en horaris o zones de menor afluència. Limiteu les hores de permanència per facilitar la rotació i reduir possibles aglomeracions que impedeixin garantir les distàncies de seguretat.
 • S’ha de respectar la distància de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries per a la prevenció de la COVID-19, i, en particular, les relatives al manteniment d'una distància mínima de seguretat de, al menys, dos metres entre banyistes o grups de banyistes, tant a l’aigua com a la sorra, i també entre els objectes personals, com ara tovalloles, gandules i para-sols. Aquesta distància no serà necessària entre persones convivents.
 • S’han d’evitar aglomeracions. Cal evitar l’afluència a platges de grups nombrosos d’usuaris. En tot cas, els grups han de ser d'un màxim de quinze persones, excepte en el cas de persones convivents.
 • S’han d’utilitzar els lavabos respectant el límit d’ocupació màxima d'una persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguin necessitar assistència, en aquest cas també es permetrà la utilització per l’acompanyant. Han de rentar-se i desinfectar-se les mans amb freqüència.
 • Cal evitar la compartició de menjar i estris de bany. En cas de ser necessari l’ús compartit, cal desinfectar-los abans.
 • Després de manipular objectes, sobretot a llocs públics, cal abstenir-se de tocar-se la boca, el nas i els ulls sense haver-se rentat abans les mans.
 • Cal protegir la gent gran i les persones amb malalties cròniques. És imprescindible respectar les franges horàries o zones reservades per a aquests grups de població.
 • Cal respectar i obeir les instruccions de les autoritats i dels socorristes i del personal que realitzi tasques informatives i de control.
 • Cal atenir les indicacions dels responsables de negocis d’hostaleria i restauració, de lloguer de motos aquàtiques, pedals d’aigua, parcs aquàtics i altres instal·lacions autoritzades.

Recomanacions als Ajuntaments:

Els Ajuntaments son els responsables de procurar que la utilització del domini públic maritimoterrestre i, en tot cas, del mar i la seva ribera, sigui lliure, pública i gratuïta, i vigilar l’observança de les normes i instruccions sobre salvament i seguretat de les vides humanes.

Per aquest motiu s’efectuen les següents recomanacions:

 • Mesurar les superfícies útils de platges amb una afluència prevista elevada i calcular l'aforament màxim permès per cada platja considerant que, com a mínim, la superfície de platja a ocupar per cada banyista sigui d'aproximadament 4 m2.
 • Vigilar que les persones usuàries facin un ús responsable de les platges.
 • Vetllar perquè la pràctica d'activitats esportives, professionals o d'esbarjo es desenvolupi sense contacte físic, tot mantenint una distància mínima de dos metres entre els participants.
 • Informar a les persones usuàries mitjançant senyals i cartells informatius visibles o missatges de megafonia les normes d'higiene i prevenció a observar, assenyalant la necessitat d'abandonar la instal·lació davant de qualsevol símptoma compatible amb la COVID-19.
 • En platges amb una afluència prevista elevada establir una distribució espacial per a garantir la distància de seguretat de com a mínim dos metres mitjançant senyals a terra o emprant qualsevol altre element o tecnologia que permeti compartimentar l’espai. En platges amb una afluència prevista molt elevada, es recomana dividir-la per zones o sectors i limitar l’estada a un màxim de temps.
 • Limitar l’accés als aparcaments o establir un temps màxim d’estada per facilitar la limitació de l’aforament i garantir així el compliment de les mesures de distància de 2 metres entre usuaris.
 • Organitzar la gestió de les platges de la forma més equitativa possible per tots els col·lectius d’usuaris perquè tota la gents la pugui gaudir, amb especial èmfasi en la protecció de col·lectius vulnerables envers la COVID-19.
 • Informar en temps real de l’aforament complert de platges (tancament temporal de l’accés), amb comunicació al CECAT.
 • Ampliar els horaris de vigilància i socorrisme per permetre una major franja horària d’ús de les platges que ajudi a mantenir nivells baixos d’ocupació i aforament.
 • Reforçar la vigilància policial i el control d’accessos previ a la zona d’aparcament i passeigs per evitar una afluència massiva.
 • En cales i platges no vigilades reforçar la informació en els punts d’accés relativa a la responsabilitat de l’usuari per complir les distàncies de seguretat. Realitzar el tancament físic (cinta, tanca o similar) en els casos que es consideri per motius de seguretat.
 • Permetre l’ús de dutxes i renta-peus a l’aire lliure i, amb determinades condicions, l’ús de lavabos, vestuaris i altres serveis públics similars. L’ocupació màxima dels lavabos serà d'una persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguin necessitar assistència, en aquest cas també es permetrà la utilització per l’acompanyant.
 • Reforçar la neteja i desinfecció dels lavabos, dutxes i renta-peus d’acord a les recomanacions del Departament de Salut, garantint sempre l'estat de salubritat i higiene dels mateixos. En els lavabos cal verificar que, en tot moment, estiguin dotats de sabó i / o gels hidroalcohòlics o desinfectants vírics autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.

Els lavabos disposaran de:

 • WC de materials de fàcil neteja i desinfecció i amb obertures de ventilació.
 • Amb rentamans amb sabó amb dispensador, eixugamans d’un sol ús i paperera amb tapa d’accionament no manual.
 • Es recomana que es pugui proporcionar gel hidroalcohòlic abans i després d’accedir al WC perquè les mans estiguin desinfectades a l’obrir i tancar la porta.
 • Sistema higiènic d’evacuació residus.

Neteja i desinfecció:

 • Es recomana realitzar la neteja i desinfecció dels WC mínim dues vegades al dia. En cas d’afluència massiva, i durant aquest període, es recomana intensificar la freqüència a dues hores.
 • Es farà ús de dilucions de lleixiu en aigua 1:50 o bé de desinfectants vírics autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.
 • L’espera dels usuaris a l’exterior garantirà la distància de seguretat ( 2m) i s’indicarà amb senyals.
 • Es disposarà de cartell o indicacions que informin sobre com utilitzar els WC de forma higiènica i la higienització de mans.
 • També neteja i desinfecció de les instal·lacions i béns de les platges dues vegades al dia, fent servir substàncies que no resultin perjudicials per al medi ambient. La desinfecció es farà almenys dues vegades al dia, amb dilucions de lleixiu en aigua 1:50 o bé de desinfectants vírics autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.
 • Inspeccionar què els responsables de negocis de motos aquàtiques, pedals d’aigua, i de qualssevol altres elements esportius o d'esbarjo netegin i desinfectin els vehicles abans de cada ús. La desinfecció es farà amb dilucions de lleixiu en aigua 1:50 o bé de desinfectants vírics autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.
 • Inspeccionar que els gestors dels equipaments municipals (instal·lacions de socorristes, cases de socors, cadires amfíbies, passeres, dutxes, bancs, etc.) disposen de la informació de tot el que es refereix a higiene i desinfecció per evitar el contagi de la COVID-19.
 • Garantir que el personal de salvament i socorrisme disposi dels equips de protecció individual adequats (mascaretes, guants, i qualsevol altre que les disposicions i recomanacions sanitàries considerin necessaris), sàpiga utilitzar-los adequadament i que rebin la formació adequada per fer front a les incidències que es puguin produir.
 • Limitar la utilització de l’interior dels locals de restauració al 40% de l’aforament i amb el compliment de les condicions per a la prestació del servei establertes per les autoritats sanitàries.
 • Permetre l’obertura de terrasses a l'aire lliure en passeigs marítims i guinguetes limitant al 50% el nombre de taules permeses respecte de l’any immediatament anterior, amb grups de màxim 15 persones.
 • En llocs de difícil accés per un corriol estret resulta impossible complir amb la distancia de seguretat en època de COVID-19, En aquest casos, aquest any, l’ajuntament pot prohibir l’accés pel risc de coronavirus sense que això comporti forçosament la prohibició del bany si es pot accedir a la zona per mitjans nàutics.

Impuls a l’activitat econòmica al litoral

El Departament de TES, a través de la Secretaria de l'Agenda Urbana i Territori, també va aprovar aquest dilluns mesures per impulsar l’activitat econòmica al litoral per pal·liar els efectes negatius de la pandèmia. En concret, els ajuntaments costaners podran sol·licitar al Govern de la Generalitat la modificació de les autoritzacions dels plans d’usos de temporada de les platges, tant de la part marítima com terrestre. En concret, podran sol·licitar allargar la temporada, ampliar terrasses en guinguetes sobre la sorra o incrementar les superfícies de terrasses en passeigs marítims i dels negocis de lloguer de gandules o para-sols, complint una sèrie de requisits.

Aquestes mesures es podran aplicar a petició dels ajuntaments amb les limitacions específiques de cada tram de platja, i sempre respectant els drets de la resta d’usuaris de l’espai públic.

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

Data Resttaurante-Döner-Kebab
Blau Perfumeries
Granja El Cisne
Espai Auditiu
Càrniques Farrè
Digital Video Print
Cervecería Conde Dracula
Carregant...
x
X